Test

[{"ID":23447,"post_author":"63","post_date":"2023-03-13 06:16:14","post_date_gmt":"2023-03-13 05:16:14","post_content":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Vijest o dolasku sustava za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu Dexcom ONE na HZZO\u00a0 listu, s odu\u0161evljenjem su pozdravile tisu\u0107e onih koji su itekako dobro upoznati s pote\u0161ko\u0107ama \u017eivota s dijabetesom tipa 1. Me\u0111u njima je i Aleksandra Marovi\u0107 iz Rijeke, dopredsjednica udruge Mellitus i administratorica i osniva\u010dica Facebook grupe \u201cRoditelji mladih dijabeti\u010dara\u201d. Aleksandra je prije svega majka dvojice sinova koji imaju dijabetes tipa 1, a s nama je podijelila svoju pri\u010du:<\/em><\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sve je po\u010delo 2013. godine kada je mom starijem sinu Danijelu u dobi od samo sedam godina dijagnosticiran dijabetes. Danijelova dijagnoza me \u0161okirala i zatekla potpuno nespremnu, budu\u0107i da tada nisam znala gotovo ni\u0161ta od dijabetesu. Prvih nekoliko tjedana osje\u0107ala\u00a0 sam vrtlog razli\u010ditih emocija te sam svo slobodno vrijeme provodila prou\u010davaju\u0107i razli\u010ditu literaturu o dijabetesu, ne bi li \u0161to bolje razumijela stanje koje nas je iznenada zateklo i da budem potpuno iskrena, na\u0111em lijek. Ubrzo sam shvatila da je dijabetes kroni\u010dna bolest i da se ne mo\u017ee izlije\u010diti ve\u0107 se kontrolira isklju\u010divo inzulinom. Nakon \u0161to sam to prihvatila, donijela sam odluku da nas ta dijagnoza ne\u0107e definirati i da \u0107emo dijabetes tretirati kao svog suputnika, a nikako dopustiti da postane glavni akter na\u0161ih \u017eivota. Nekoliko godina kasnije, mom drugom sinu Dominiku tako\u0111er je dijagnosticiran dijabetes, me\u0111utim sada smo ve\u0107 znali \u0161to nas \u010deka i kako u\u010dinkovito kontrolirati\u00a0 dijabetes.<\/p>\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-23451\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/DexcomONE_Marovic3.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"427\" \/>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">U vrijeme kada je Danijelu postavljena dijagnoza, opcije lije\u010denja u Hrvatskoj bile su ograni\u010dene, a jedini na\u010din pra\u0107enja razine glukoze bilo je kori\u0161tenje glukometra, \u0161to je zahtijevalo svakodnevno vi\u0161estruko ubadanje prstiju kako bi se provjerilo \u0161to se doga\u0111a s razinom glukoze. Te\u0161ko je objasniti djetetu za\u0161to ga morate ubosti u prst, a ponekad je to za oboje bilo i bolno i uznemiruju\u0107e.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nakon brojnih istra\u017eivanja o mogu\u0107im opcijama reguliranja dijabetesa, doznala sam za novi i pobolj\u0161ani na\u010din upravljanja dijabetesom. Sofisticirana tehnologija pod nazivom Continuous Glucose Monitoring System koja je mogla mjeriti razinu glukoze 24 sata na dan, bez potrebe za ubodom prstiju, bila je dostupna u drugim zemljama, pa sam znala da je samo pitanje vremena kada \u0107e biti dostupna i u Hrvatskoj. I kona\u010dno je stigao taj uzbudljivi dan! Jako sam sretna \u0161to je Dexcom ONE od sada dostupan na listi HZZO-a u Hrvatskoj.<\/p>\r\n<img class=\"alignnone wp-image-23452\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/DexcomONE_Marovic1.jpg\" alt=\"\" width=\"344\" height=\"516\" \/>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sustav Dexcom ONE omogu\u0107uje mi da upravljam dijabetesom oba sina bez potrebe za ubodima u prste*. Umjesto toga, de\u010dki do 10 dana nose senzor koji pomo\u0107u oda\u0161ilja\u010da, be\u017ei\u010dno \u0161alje vrijednosti njihovim Dexcom prijamnicima. Na njihovim prijemnicima sam postavila prilagodljiva upozorenja koja mi puno poma\u017eu, jer \u0107u biti upozorena ako njihove razine iza\u0111u izvan normalnog raspona. Dexcom ONE nam olak\u0161ava svakodnevni \u017eivot i omogu\u0107uje mirniji san. Kao obitelj, uz kori\u0161tenje CGM sustava imamo vi\u0161e vremena da se posvetimo stvarima koje volimo, poput bavljenja sportom, a provodimo manje vremena nadgledaju\u0107i svog \u017eivotnog suputnika!<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Dexcom ONE nudi mnoge zna\u010dajke koje korisnicima omogu\u0107uju da preuzmu kontrolu nad dijabetesom:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n \t<li><span style=\"color: #000080;\"><strong>Brzi pregled o\u010ditanja u stvarnom vremenu: <\/strong>pregled trenutnih razina i trendova glukoze u bilo kojem trenutku samo jednim pogledom na aplikaciju za pametni telefon<sup>\u2020<\/sup> Dexcom ONE ili prijemnik <sup>\u2016<\/sup>.<\/span><\/li>\r\n \t<li><span style=\"color: #000080;\"><strong>Iznimna to\u010dnost<sup>1<\/sup>: <\/strong>Dono\u0161enje pouzdanih odluka o lije\u010denju u stvarnom vremenu (kao \u0161to je doziranje inzulina) bez uboda prsta*, skeniranja ili kalibracije.<\/span><\/li>\r\n \t<li><span style=\"color: #000080;\"><strong>Prilagodljiva upozorenja za visoku i nisku razinu glukoze: <\/strong>Vi\u0161e bezbri\u017enosti jer Dexcom ONE mo\u017ee upozoriti kada razina glukoze padne izvan prilagodljivog i unaprijed postavljenog raspona visoke i niske razine glukoze. S opcijom odgode upozorenja, korisnici mogu dodatno prilagoditi sustav kako bi odabrali ho\u0107e li i kada primati upozorenja \u2013 dizajniran u svrhu smanjenja zamora od upozorenja.<\/span><\/li>\r\n \t<li><span style=\"color: #000080;\"><strong>Fleksibilan, prakti\u010dan i diskretan: <\/strong>Dexcom ONE senzor prikladan je za djecu od 2 godine i mo\u017ee se nositi do 10 dana na trbuhu, nadlaktici ili stra\u017enjici (za djecu od 2-17 godina starosti). Njegov diskretan izgled, \u010dini ga gotovo nevidljivim ispod odje\u0107e i vodootporan je za tu\u0161iranje i plivanje\u00a7.<\/span><\/li>\r\n \t<li><span style=\"color: #000080;\"><strong>Jednostavna upotreba<\/strong>: Sustav Dexcom ONE ima jednostavan senzorski aplikator i sveobuhvatnu mobilnu aplikaciju\u2020 koja prikazuje podatke u stvarnom vremenu, ali i prija\u0161nje vrijednosti te nudi slikovne upute za lak\u0161e snala\u017eenje u aplikaciji. Dostupan je i dodatni prijemnik.<\/span><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sustav Dexcom ONE od sada je dostupan i u Hrvatskoj. Procjenu indikacije za ostvarivanje prava na Dexcom ONE na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba obaviti bolni\u010dki doktor sub\/specijalist endokrinologije i\/ili dijabetologije, koji se bavi lije\u010denjem dijabetesa. Tvrtka Medilab One je slu\u017ebeni distributer Dexcom ONE sustava za Hrvatsku te je dostupan za vi\u0161e informacija o mogu\u0107nostima nabavke sustava.<\/p>\r\n<img class=\"alignnone size-full wp-image-23453\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/DexcomONE_Marovic2.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"427\" \/>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">*Ako va\u0161a upozorenja o glukozi i o\u010ditanja sustava Dexcom ONE ne odgovaraju simptomima ili o\u010dekivanjima, upotrijebite glukometar za dono\u0161enje odluka o lije\u010denju dijabetesa<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dexcom ONE je medicinski proizvod \u2013 CE 2797. Za va\u017ene sigurnosne informacije i upute za uporabu posjetite Dexcom.com ili se po potrebi posavjetujte s lije\u010dnikom.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Aleksandra Marovi\u0107 je sponzorirana glasnogovornica tvrtke Dexcom<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"text-align: left;\"><em>1 Shah V et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433. Rezultati dobiveni istra\u017eivanjem provedenim sustavom G6 (koji ima jednak aplikator kao Dexcom ONE).\r\n<\/em><em><sup>\u2020<\/sup>Za popis kompatibilnih ure\u0111aja posjetite <a href=\"http:\/\/www.dexcom.com\/compatibility\">www.dexcom.com\/compatibility<\/a>.<\/em>\r\n<em>\u2016 Prijemnik se mo\u017ee nabaviti kao dodatni ure\u0111aj za prikaz<\/em> <em>\u00a7 Senzor i oda\u0161ilja\u010d Dexcom ONE vodootporni su i mogu biti uronjeni ispod 2,4 metra vode do 24 sata bez kvara, ako su ispravno instalirani.<\/em><\/p>","post_title":"Dexcom ONE omogu\u0107uje vi\u0161e vremena za u\u017eivanje u \u017eivotu i miran san","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"dexcom-one-omogucuje-vise-vremena-za-uzivanje-u-zivotu-i-miran-san","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2023-03-18 18:21:49","post_modified_gmt":"2023-03-18 17:21:49","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.nainzulinu.com\/?p=23447","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":22800,"post_author":"44","post_date":"2023-03-12 14:56:43","post_date_gmt":"2023-03-12 13:56:43","post_content":"<p style=\"text-align: justify;\">Budu\u0107i da je krenula <a href=\"https:\/\/static.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Libre2_senzori_Hrvatska_embeded2.png\">prodaja FreeStyle Libre 2 senzora u Hrvatskoj<\/a>, a za njih u po\u010detku nije mogu\u0107e kupiti fizi\u010dki \u010dita\u010d, po\u017eeljno je instalirati <em>slu\u017ebenu <strong>LibreLink<\/strong><\/em> mobitel aplikaciju. LibreLink je trenutno dostupna u Android Play Store-u u Hrvatskoj i ako ste iz Hrvatske - mo\u017eete ju prona\u0107i na ovom\u00a0 <a href=\"https:\/\/play.google.com\/store\/apps\/details?id=com.freestylelibre.app.hr\">Playstore linku<\/a>.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Me\u0111utim, ima mnogo onih koji \u017eive u <strong>Bosni i Hercegovini, Srbiji<\/strong>, <strong>Makedoniji<\/strong> i aplikaciju na \u017ealost ne mogu prona\u0107i na svom <strong>Play Store-u<\/strong> jer je zaklju\u010dana samo na Hrvatsku i druge zemlje gdje je Libre slu\u017ebeno prisutan.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Najjednostavniji na\u010din je da potra\u017eite lokalni servis mobitela i pitate ih znaju li instalirati aplikaciju koja nije prisutna u va\u0161em Store-u nego npr. u Njema\u010dkom ili Hrvatskom. Svaki kvalitetniji servis \u0107e vas poslati na kavu ili \u0107evape i re\u0107i da do\u0111ete za pola sata.<\/p>\r\n\r\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Ukoliko ste se voljni sami potruditi - mo\u017ee i tako<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aplikaciju je dakle potrebno preuzeti sa Play Store-a neke druge dr\u017eave, najlak\u0161e iz Njema\u010dke zbog VPN opcija koje \u0107e biti opisane dalje u tekstu. Postupak je potpuno besplatan, nije previ\u0161e kompliciran.<\/p>\r\n\r\n<h2>Postupak instaliranja slu\u017ebene LibreLink aplikacije za osobe iz regije:<\/h2>\r\n<ol>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">U aplikaciji <strong><em>Trgovina Play<\/em><\/strong>\/<strong><em>Play Store<\/em><\/strong> prona\u0111ite i instalirajte \u201c<strong><em>Planet VPN<\/em><\/strong>\u201d aplikaciju<\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Nakon instalacije ekran bi trebao izgledati sli\u010dno ovome:\r\n<img class=\"alignnone wp-image-22805\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Screenshot_20221220-143555.jpg\" alt=\"\" width=\"281\" height=\"624\" \/><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Pritisnite <strong><em>Otvori<\/em><\/strong>\/<strong><em>Open<\/em><\/strong>, nakon toga \u0107e Vam se otvoriti <em>Planet VPN<\/em> aplikacija sa ovakvim ekranom:\r\n<img class=\"alignnone wp-image-22805\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Screenshot_20221220-143555.jpg\" alt=\"\" width=\"288\" height=\"640\" \/><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Prisnite na <em><strong>France<\/strong> da promijenite dr\u017eavu<\/em><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Izaberite <em><strong>Germany<\/strong> - free<\/em><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Potvrdite upit o uspostavljanju konekcije.\r\nEkran bi sada trebao izgledati otprilike ovako:\r\n<img class=\"alignnone wp-image-22807\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Screenshot_20221220-144704-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"271\" height=\"601\" \/><\/li>\r\n<\/ol>\r\n<h2>Drugi dio:<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: left;\">Nakon \u0161to ste instalirali besplatni VPN klijent, otvorite Trgovinu Play i pratite slijede\u0107e korake:<em>\r\n<\/em><\/p>\r\n\r\n<ol>\r\n \t<li style=\"list-style-type: none;\">\r\n<ol>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Pritisnite na malu okruglu slikicu ili slovo (na vrhu sa desne strane ekrana - ikona korisni\u010dkog ra\u010duna), kao ovo \"<strong>M<\/strong>\" na slici:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115638.jpg\"><img class=\"wp-image-23021 alignnone\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115638-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"253\" height=\"562\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Otvorit \u0107e Vam se dijalog nalik ovom:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115644.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23022\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115644-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"255\" height=\"566\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Pritisnite <em>Dodaj novi ra\u010dun\/Add another account<\/em>.\r\nPojavit \u0107e Vam se ovakav dijalog na kojem trebate pritisnuti <em>Kreiraj ra\u010dun\/Create account:\r\n<\/em>\r\n<img class=\"alignnone wp-image-23023 \" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115709-e1678736038975.jpg\" alt=\"\" width=\"257\" height=\"501\" \/><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Nakon toga pritisnite <em><em>Za sebe\/For myself na dnu ekrana, kao na ovoj slici:\r\n<\/em><\/em><img class=\"alignnone wp-image-23024 \" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115717-e1678736074620.jpg\" alt=\"\" width=\"298\" height=\"556\" \/><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Unesite podatke koji mogu biti bilo \u0161to za ime, prezime, datum ro\u0111enja:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115729.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23025\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115729-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"232\" height=\"515\" \/><\/a>\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115749.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23026\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115749-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"246\" height=\"546\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Izaberite neki od ponu\u0111enih izbora za email adresu:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115759.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23027\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115759-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"265\" height=\"588\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Unesite proizvoljnu lozinku:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115816.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23028\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115816-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"349\" height=\"775\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Unesite Va\u0161 broj mobitela koji mo\u017eete potvrditi (kod \u0107e Vam sti\u0107i na taj broj porukom, tako da broj mora biti postoje\u0107i i da se ne koristi na drugom Google ra\u010dunu):\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115838.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23029\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115838-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"330\" height=\"733\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Nakon potvrde broja(unosa tog koda koji ste dobili u prethodnom koraku) bit \u0107e Vam prezentiran slijede\u0107i ekran na kojem trebate prihvatiti Uvjete Google Play:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-120118.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23030\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-120118-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"362\" height=\"804\" \/><\/a>\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-120144.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-23031\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-120144-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"352\" height=\"782\" \/><\/a><\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<h2>Tre\u0107i dio<\/h2>\r\n<ol>\r\n \t<li>Pretra\u017eite pojam \u201c<strong>LibreLink\" <\/strong>u Njema\u010dkom Store-u<\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Prvi rezultat bi trebao biti <em>\"FreeStyle LibreLink - DE\"<\/em><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Kliknite na taj rezultat i pritisnite <em><strong>Instaliraj<\/strong><\/em>\/<em><strong>Install<\/strong><\/em>, nakon instalacije ekran bi trebao izgledati sli\u010dno ovome:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Screenshot_20221220-143256.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-22808\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Screenshot_20221220-143256.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"556\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Otvorite novoinstaliranu LibreLink aplikaciju na mobitelu i potom je potrebno kreirati korisni\u010dki ra\u010dun u LibreLink aplikaciji<\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Potvrdite sve uvjete i obavezno izaberite <em><strong>mmol\/l<\/strong><\/em> kao jedinicu i kao dr\u017eavu <em><strong>Njema\u010dka<\/strong><\/em>\/<em><strong>Germany<\/strong><\/em>.<\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Na kraju postupka ekran bi trebao izgledati ovako \u0161to zna\u010di da ste uspje\u0161no instalirali slu\u017ebenu <strong>LibreLink app<\/strong> te je mo\u017eete koristiti sa Libre 2 senzorom:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Screenshot_20221220-145347.jpg\"><img class=\"alignnone wp-image-22809\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Screenshot_20221220-145347.jpg\" alt=\"\" width=\"233\" height=\"518\" \/><\/a><\/li>\r\n \t<li style=\"text-align: left;\">Nakon instalacije mo\u017eete vratiti zadani ra\u010dun u Trgovini Play ulaskom u aplikaciju i izborom ikonu ra\u010duna u gornjem desnom vrhu i izborom starog ra\u010duna kao na slijede\u0107oj slici:\r\n<a href=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115644.jpg\"><img class=\"wp-image-23022 alignnone\" src=\"https:\/\/www.nainzulinu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Screenshot_20221223-115644-461x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"265\" height=\"588\" \/><\/a><\/li>\r\n<\/ol>\r\nSretno! :)","post_title":"Kako instalirati slu\u017ebenu aplikaciju za Libre senzore tamo gdje je nema?","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"librelink-app-u-bih","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2023-03-18 18:20:50","post_modified_gmt":"2023-03-18 17:20:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.nainzulinu.com\/?p=22800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}]

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Paragraph

Preformatted


Još iz kategorije Izdvojeno: